Uppdraget

Samspel är ett statligt uppdrag som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. Huvudman för Samspel är MAIS (Musikarrangörer i Samverkan) och Statens Musikverk är uppdragsgivare.

Fram till 2019 ska, tillsammans med musiklivets olika aktörer, flera turnémodeller tas fram för att långsiktigt utveckla möten mellan musik och publik. Uppdraget omfamnar självklart begrepp som geografisk spridning, mångfald, jämställdhet och genrebredd.

Oktober 2016 fick riksförbundet Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) uppdraget av Statens Musikverk, Samspel – bättre samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige

Uppdraget sträcker sig från 1 oktober 2016 – 30 juni 2019 med möjlighet till förlängning efter periodens slut. Avtalet ska ses som en del av Musikverkets strategi för att främja det fria musiklivet nationellt och i förlängningen även internationellt. Samspels övergripande mål är en framtida, hållbar och levande musikscen i hela Sverige genom att möjliggöra för fler turnéer och konsertproduktioner över regiongränserna.

Koordinaterna förväntas lägga grunden till en dialog mellan musiklivets olika delar för att formulera och utveckla tankegångar och projektmodeller som skapar det nya turnésverige. Senast när avtalet löper ut ska ett antal samverkansmetoder ha prövats och utvärderats. Förslag ska framtas som beskriver hur framtidens musikliv långsiktigt kan formera sig för att förstärka möten mellan musik och publik. Fokus ska också ligga på optimerad geografisk spridning.

Målgruppen för Samspel är det fria musiklivet, i avtalet definierat som de i Sverige fritt verksamma professionella, svenska eller internationella musiker, musikskapare, producenter och arrangörer. Uppdragets målgrupp är också samverkansparter inom regionala musikorganisationer, konserthus, festivaler, produktionsbolag och andra aktörer som arbetar med och vill utveckla modeller för att utöka antalet möten mellan levande musik och publik i hela Sverige.

En grundläggande förutsättning för Samspel är att MAIS med sina samverkansparter arbetar för hög kvalitet samt integrerar perspektiven mångfald, jämställdhet och publikfokus i uppdragets hela genomförande. Arbetet ska i möjligaste mån bygga på redan existerande nätverk, resurser och verksamheter. Målet är, om rimligt, att inte bygga en helt ny organisation utan att underlätta samordning av de resurser som redan finns i musiklivet.

Styrgrupp

Suvi Richter är artist, låtskrivare och musikföretagare. Hon är ordförande i Musikcentrum Öst och styrelseledamot i Musikcentrum Riks, Svenska Oberoende Musikproducenter samt Musikerförbundets avdelning Öst. Suvi brinner för jämlikhet i svenska musiklivet och musikbranschen.

Eric Sjöström är verksam som frilansande konsult och styrelseledamot i kultursektorn med uppdrag inom organisations- och verksamhetsutvecklingsfrågor. Han har tidigare varit VD för Folkoperan, chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset i Stockholm och var av regeringen utsedd utredare för ”I samspel med musiken”, SOU 2010:12.

Walter Brolund har en lång och bred erfarenhet inom musiklivet. Han har verkat som frilansande musiker, producent inom Länsmusiken och Rikskonserter, rektor och lärare vid kulturskolor och nu som Enhetschef/Länsmusikchef vid Region Norrbotten.

Vanessa Labañino är frilansande producent och projektledare. Hon har arbetat som verksamhetsledare och producent på Musik i Väst/Kultur i Väst och sedan 2012 är hon styrelseordförande i MAIS.

Jan Ove Hafstad var med och startade operafestivalen på Läckö slott, drev verksamheten i 8 år och har sedan arbetat som producent på Drottningholms Slottsteater och som rekryteringshandläggare på Musikalliansen. Han är idag verksamhetsledare på Sweden Festivals och är med och driver NordicBaltic Festival Platform. Jan Ove är styrelseledamot i MAIS.

Martin Q Larsson är tonsättare och musiker. Sedan 2010 är han ordförande i Föreningen Svenska Tonsättare tillika i rådet för nordiska kompositörer. Han har också varit medlem i Rådet för kreativa och kulturella näringar och initierat flera utvecklingsprojekt inom den samtida konstmusiken.

Anna Storåkers är programproducent på Malmö Live Konserthus och har tidigare varit bokare för bland annat Debaser & Mejeriet – hon är utbildad musiker & kulturvetare samt sitter även som sakkunnig och referensperson i Kulturrådet gällande fria musikgrupper, arrangörer och turnéer.