Om Samspel

Oktober 2016 skrev Riksförbundet Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) avtal med Statens Musikverk; Samspel – bättre samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige.

Avtalet sträcker sig från 1 oktober 2016 – 30 juni 2019 med möjlighet till förlängning efter periodens slut och ska ses som en del av Musikverkets strategi för att främja det fria musiklivet nationellt och i förlängningen även internationellt. Samspels övergripande mål är en framtida, hållbar och levande musikscen i hela Sverige genom att möjliggöra för fler turnéer och konsertproduktioner över regiongränserna.

Koordinaterna förväntas lägga grunden till en dialog mellan musiklivets olika delar för att formulera och utveckla tankegångar och projektmodeller som skapar det nya turnésverige. Senast när avtalet löper ut ska ett antal samverkansmetoder ha prövats och utvärderats. Förslag ska framtas som beskriver hur framtidens musikliv långsiktigt kan formera sig för att förstärka möten mellan musik och publik. Fokus ska också ligga på optimerad geografisk spridning.

Målgrupper

Målgruppen för Samspel är det fria musiklivet, i avtalet definierat som de i Sverige fritt verksamma professionella, svenska eller internationella musiker, musikskapare, producenter och arrangörer. Uppdragets målgrupp är också samverkansparter inom regionala musikorganisationer, konserthus, festivaler, produktionsbolag och andra aktörer som arbetar med och vill utveckla modeller för att utöka antalet möten mellan levande musik och publik i hela Sverige.

En grundläggande förutsättning för Samspel är att MAIS med sina samverkansparter arbetar för hög kvalitet samt integrerar perspektiven mångfald, jämställdhet och publikfokus i uppdragets hela genomförande. Arbetet ska i möjligaste mån bygga på redan existerande nätverk, resurser och verksamheter. Målet är, att om möjligt, att inte bygga en helt ny organisation utan att underlätta samordning av de resurser som redan finns i musiklivet.

Organisation

Samspel drivs av MAIS och det är MAIS styrelse som är ytterst ansvarig för uppdraget. MAIS styrelseordförande med två styrelseledamöter bildar en arbetsgrupp, som ska vara länken mellan styrelsen och de två anställda koordinatorerna, Eva Omagbemi och Peter Pontvik.

För att lyckas med uppdraget att få Samspel att inkludera en stor del av musiklivet, har MAIS bildat ett expertråd. Rådet samlar sju kompetenser från olika musikfält och yrkesområden. Rådet ses två gånger om året för att ge feedback till hur uppdraget utvecklar sig och dela med sig av sin kunskap. I expertrådet sitter Suvi Richter, Eric Sjöström, Walter Brolund, Karin Inde, Jan Ove Hafstad och Martin Q Larsson. Anna Storåkers var med i Expertrådet fram till december 2017.

Kontinuerliga avstämningar sker också med Samspels uppdragsgivare Statens Musikverk och en gång om året sker ett samråd med övriga berörda kulturmyndigheter, Statens Kulturråd och Konstnärsnämnden, samt handläggare på kulturdepartementet.