Om Samspel

Oktober 2016 skrev Riksförbundet Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) avtal med Statens Musikverk; Samspel – bättre samverkansstrukturer för den levande musiken i hela Sverige.

Avtalet sträckte sig från 1 oktober 2016 – 30 juni 2019 med möjlighet till förlängning efter periodens slut. Det var en del av Musikverkets strategi för att främja det fria musiklivet nationellt och i förlängningen även internationellt. Samspels övergripande mål, en framtida, hållbar och levande musikscen i hela Sverige skulle möjliggöra för fler turnéer och konsertproduktioner över regiongränserna.

Koordinaterna förväntades lägga grunden till en dialog mellan musiklivets olika delar för att formulera och utveckla tankegångar och projektmodeller för att skapa ett nytt turnésverige. När avtalet löpte ut skulle ett antal samverkansmetoder ha prövats och utvärderats. Förslag skulle framtas som beskriver hur framtidens musikliv långsiktigt kunde formera sig för att förstärka möten mellan musik och publik. Fokus skulle också ligga på optimerad geografisk spridning.

Målgrupper

Målgruppen för Samspel var det fria musiklivet, i avtalet definierat som de i Sverige fritt verksamma professionella, svenska eller internationella musiker, musikskapare, producenter och arrangörer. Uppdragets målgrupp var också samverkansparter inom regionala musikorganisationer, konserthus, festivaler, produktionsbolag och andra aktörer som arbetar med och vill utveckla modeller för att utöka antalet möten mellan levande musik och publik i hela Sverige.

En grundläggande förutsättning för Samspel var att MAIS med sina samverkansparter arbetade för hög kvalitet samt integrerade perspektiven mångfald, jämställdhet och publikfokus i uppdragets hela genomförande. Arbetet skulle i möjligaste mån bygga på redan existerande nätverk, resurser och verksamheter. Målet var, att om möjligt, inte bygga en helt ny organisation utan att underlätta samordning av de resurser som redan fanns i musiklivet.

Organisation

Samspel drevs av MAIS och MAIS styrelse var ytterst ansvarig för uppdraget. MAIS styrelseordförande med två styrelseledamöter bildade en arbetsgrupp, som länk mellan styrelsen och de två anställda koordinatorerna, Eva Omagbemi och Peter Pontvik.

För att lyckas med uppdraget att få Samspel att inkludera en stor del av musiklivet, bildade MAIS ett expertråd. Rådet samlade sju kompetenser från olika musikfält och yrkesområden. Rådet träffades två gånger om året för att ge feedback till hur uppdraget utvecklades och dela med sig av sin kunskap. I expertrådet satt Suvi Richter, Eric Sjöström, Walter Brolund, Karin Inde, Jan Ove Hafstad och Martin Q Larsson. Anna Storåkers var med i Expertrådet fram till december 2017.

Kontinuerliga avstämningar skedde också med Samspels uppdragsgivare Statens Musikverk och en gång om året skedde ett samråd med övriga berörda kulturmyndigheter, Statens Kulturråd och Konstnärsnämnden, samt handläggare på Kulturdepartementet.